Bezpieczeństwo pożarowe

Prace „pod klucz”

Zadaniem systemów przeciwpożarowych jest wczesne wykrycie oraz minimalizacja skutków pożaru, a tym samym ochrona ludzi oraz mienia. Proste systemy ppoż. składają się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz ze stałych urządzeń gaśniczych np. siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Systemy przeciwpożarowe można podzielić na cztery główne rodzaje, zależnie od stosowanego środka gaśniczego: systemy gaszenia wodą, systemy gaszenia mgłą wodną, systemy gaszenia pianą oraz gaszenie gazem.

Zespół inżynierów GRUPY WOLFF posiada duże doświadczenie w projektowaniu instalacji przeciwpożarowych oraz doborze odpowiednich rozwiązań do każdej aplikacji, z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm prawnych.

System detekcji i sygnalizacji pożaru | system sygnalizacji pożaru SSP

Systemy detekcji i sygnalizacji pożaru »

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. Bazujemy przy tym na czterech systemy działających w oparciu o różne układy detekcji. W zależności od potrzeb stosujemy jeden ze wspomnianych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech systemów. Takie podejście pozwala nam wdrażać rozwiązania optymalne pod kątem technicznym oraz kosztowym. W naszych systemach wykorzystujemy urządzenia przeznaczone dla obiektów przemysłowych oraz kubaturowych (hale, magazyny, centra handlowe, kościoły, obiekty zabytkowe).

System wykrywania i gaszenia iskier

System gaszenia iskier »

Projektujemy i wdrażamy systemy gaszenia iskier przeznaczone do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia, w którym występuje atmosfera wybuchowa. Rozwiązania tego typu w szczególności stosuje się na kanałach dochodzących do filtrów odpylających, silosów czy suszarni. Ponadto dostarczamy kompletne systemy ppoż., które swoim zakresem obejmują detekcję, sygnalizację, gaszenie pożarów, wentylację i oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, kontrolę dostępu i rejestracji czasu pracy oraz monitoring wizyjny.

Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze »

W zależności od Twoich potrzeb możemy dostarczyć jedynie urządzenia gaśnicze lub też wykonać dla Ciebie komplet prac związany z doborem systemu dla danego pomieszczenia lub obliczeniami dla wydajności, tak aby zapewnić wymaganą ochronę. Dodatkowo wykonamy montaż mechaniczny i elektryczny w sposób bezpieczny, co jest szczególnie istotne, gdy urządzenia mają pracować w strefach zagrożenia pożarem.

Systemy oddymiania i wentylacji

System oddymiania i wentylacji »

Projektujemy i wdrażamy systemy wentylacji oraz oddymiania obiektów kubaturowych, dróg ewakuacyjnych oraz klatek schodowych. Proponowany system dostarczamy wraz z układem detekcji i sygnalizacji pożaru oraz oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym lub też integrujemy z istniejącymi na obiekcie systemami bezpieczna. W ramach kompleksowej realizacji zadania nasze działania mogą obejmować także zaprojektowanie i wykonanie stałych urządzeń gaśniczych.

Sygnalizacja optyczno-akustyczna w wykonaniu przeciwwybuchowym

Sygnalizacja optyczno-akustyczna w wykonaniu przeciwwybuchowym »

W ramach działu urządzeń sygnalizacja optyczno-akustyczna w wykonaniu przeciwwybuchowym oferujemy ręczne ostrzegacze pożarowe, oprawy sygnalizacyjne wielobarwne, sygnalizatory optyczne, sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz detektor ciepła. Wszystkie urządzenia przeznaczone są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacyjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym »

Oprawy te zostały specjalnie zaprojektowane do oznaczania dróg i wyjść ewakuacyjnych w strefach zagrożenia wybuchem. Gwarantuje to bez serwisową eksploatację, bez potrzeby wymiany diod przez cały okres żywotności oprawy. Szeroki zakres napięcia wejściowego umożliwia użytkowanie opraw na całym świecie.

Oprawy spełniają wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych zgodne są z polską normą pod względem barwy, wielkości i grafiki. Dzięki solidnemu wykonaniu i wysokiemu stopniowi ochrony oprawy te mogą być wykorzystywane również na zewnątrz budynków.