Centralne odkurzanie

Centralne odkurzanie

Zastosowanie:

Instalacje centralnego odkurzania, w przemyśle stosowane są do usuwania osiadłego pyłu z posadzek, płaskich powierzchniach oraz konstrukcji maszyn i hal. Rozwiązanie to stosuje się również jako lokalne instalacje odciągowo-odpylające dla stanowisk pracy charakteryzujących się wysoką i ukierunkowaną emisją pyłu. W tych przypadkach system odkurzania wyposaża się w różnego typu ramiona odciągowe.

Instalacje centralnego odkurzania w wykonaniu standardowym stosowane są dla pyłów sypkich, suchych, nie klejących się i niewybuchowych.

Instalacje centralnego odkurzania w wykonaniu przeciwwybuchowym stosowane są dla pyłów stwarzających ryzyko wystąpienia wybuchu. Instalacje tego typu wyposażone są w certyfikowany osprzęt przeznaczony do pracy w odpowiednich strefach zagrożonych wybuchem (w zależności od potrzeb danego Inwestora), a także niezbędne systemy przeciwwybuchowe (tłumienie wybuchu / odciążanie wybuchu / odsprzęganie wybuchu). Prace wykonywane przez naszą firmę mogą również obejmować opracowanie analizy ryzyka wybuchowego lub dokumentu zabezpieczenia prze wybuchem.

0

Oferta

 • wykonawstwo instalacji centralnego odkurzania „pod klucz”,
 • modernizacja instalacji centralnego odkurzania,
 • zabezpieczenie instalacji centralnego odkurzania przed wybuchem,
 • opracowanie dokumentów wymaganych dyrektywami ATEX,
 • produkcja elementów instalacji centralnego odkurzania.

Podstawowe elementy instalacji centralnego odkurzania:

 • instalacja rurowa,
 • jednostka filtracyjna odpylanego powietrza,
 • jednostka wytwarzająca podciśnienie w instalacji,
 • system sterowania,
 • wyposażenie eksploatacyjne,
 • system zabezpieczający przed wybuchem.

Bezpieczeństwo wybuchowe

W przypadku odkurzania pyłów stwarzającyh potencjalne ryzyko wybuchu,  niezbędne jest podjęcie minimalnych środków ograniczających to ryzyko. Obowiązek ten nakłada na użytkownika instalacji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej  (Dz.U. z 10.07.0213 r). W praktyce sprowadza się to do wykonania następujących czynności:

 • wykonanie analizy ryzyka wybuchowego wraz z wyznaczeniem stref zagrożonych wybuchem,
 • zastosowanie środków prewencyjnych ograniczających ryzyko wystąpienia wybuchu, np.: stosowanie certyfikowanych urządzeń dostosowanych do pracy w odpowiednich strefach zagrożonej wybuchem, stosowanie połączeń wyrównujących potencjał elektrostatyczny oraz uziemień, hermetyzacja instalacji, inertyzacja instalacji,
 • stosowanie certyfikowanych systemów przeciwwybuchowych (tłumienie, odciążanie, odsprzęganie wybuchu).

Instalacja rurowa

Instalacja rurowa może być wykonana z gładkich, cienkościennych rur ze stali ocynkowanej, lub też z malowanych rur grubościennych.

Poszczególne elementy instalacji rurowej łączone są ze sobą za pomocą samouszczelniających opasek wyłożonych gumą. Specjalnie wykonane uszczelnienie gumowe zapobiega stykaniu się ze sobą poszczególnych elementów instalacji, co eliminuje hałas oraz zapewnia kompensację naprężeń powstających w przewodach.

W przypadku instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym wszystkie połączenia wyposażone są w elementy zapewniające wyrównanie potencjałów, a całość instalacji zostaje uziemiona. Zapobiega to powstawaniu wyładowań elektrostatycznych, mogących być źródłem zapłonu, a w konsekwencji wybuchu.

Złączki skręcane pozwalają na łatwy montaż instalacji rurowej, a w przypadku ewentualnej przebudowy lub prac remontowych na jej szybki demontaż.

Instalacja centralnego odkurzania może posiadać dowolną ilość punktów przyłączeniowych, które mogą być zlokalizowane na różnych poziomach. Przyłącza te zakończone są samozamykającymi się zaworami wpustowymi (klapowymi), do których wpinane są giętkie węże z ssawkami. Rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania oraz wysoką szczelność instalacji, niezbędną do osiągnięcia  wymaganego podciśnienia w układzie.

W zależności od rozmiaru oraz skomplikowania instalacji, jej włączenie może odbywać się z jednego lub kilku miejsc. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie tzw. mikrowłączników, które powodują automatyczne uruchomienie instalacji natychmiast po wpięciu węża do jednego z przyłączy.

Jednostka filtracyjna odciąganego powietrza

W instalacjach centralnego odkurzania standardowo stosujemy filtrocyklony o spawanej, okrągłej konstrukcji  z blachy 3 mm, z cyklonowym doprowadzeniem zanieczyszczonego powietrza oraz pneumatycznym układem czyszczenia wkładów filtracyjnych. Tkaniny filtracyjne, w zależności od charakterystyki odpylanego produktu, mogą być wykonane z materiału wodoodpornego, olejoodpornego, antystatycznego, itp.

Wkłady filtracyjne czyszczone są automatycznie poprzez impulsowy wtrysk sprężonego powietrza w kierunku przeciwnym do jego normalnego przepływu. W danej chwili czyszczony jest tylko jeden rząd wkładów, podczas gdy pozostałe wykorzystywane są do normalnej pracy.

Odfiltrowany pył zbierany jest się w dolnej części filtrocyklonu skąd, poprzez podajnik dozujący (śluzę celkową), podawany jest do znajdującego się pod urządzeniem zbiornika lub podajnika w celu dalszego transportu.

Jednostka wytwarzająca podciśnienie w instalacji

W zależności od wielkości instalacji (oporów przepływu) dla zapewnienia odpowiedniego podciśnienia  stosowane są wentylatory boczno-kanałowe, agregaty lub dmuchawy podciśnieniowe z pompami Rootsa.

Typowe podciśnienie w instalacji wynosi od 100mbar do 550mbar.

W celu ograniczenia hałasu dmuchawy montowane są w obudowach dzwiękochłonnych, a na ich wylotach stosowane są tłumiki hałasu. Minimalizację wibracji, przenoszonych na konstrukcję wsporczą oraz pozostałą część instalacji, osiąga się poprzez stosowanie wibroizolacji oraz elastycznych połączeń kanałów.

Dmuchawy zabudowane są w obudowach dźwiękochłonnych posadowionych na wibroizolatorach. W przypadkach gdzie wymagany jest szczególnie niski poziom hałasu na wylocie dmuchaw stosowane są tłumiki.

W celu eliminacji drgań przenoszonych na instalację stosowane są elastyczne połączenia.

Oferta pozostałych spółek w grupie kapitałowej WOLFF:

 • sporządzanie dokumentów wymaganych dyrektywami Atex w tym analiza ryzyka oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem (więcej na stronie www.atex137.pl),
 • zabezpieczanie instalacji przemysłowych przed skutkami wybuchu oraz nadmiernego ciśnienia (więcej na stronie www.tessa.eu).