Prace „pod klucz”

Prace „pod klucz”

GRUPA WOLFF jako jedna z nielicznych firm w Europie wykonuje kompleksowe prace związane z dostosowaniem nowo budowanych, jak i istniejących instalacji przemysłowych do wymogów dyrektywy ATEX 137.

Zakres naszych działań obejmuje:

 • zagadnienia formalno-prawne (dokument zabezpieczenia przed wybuchem),
 • ograniczanie stref zagrożonych wybuchem, oceny ryzyka,
 • zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu.

 EXATEX
KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI

Nasze działania obejmują każdy etap inwestycji – umożliwia to jej optymalizację pod kątem technicznym i ekonomicznym.

ETAP PROJEKTOWY

 • wstępna ocena ryzyka
 • określenie i ograniczenie stref zagrożonych wybuchem
 • ograniczenie/eliminacja problematycznych rozwiązań

ETAP WYKONAWCZY

 • nadzór pod kątem bezpieczeństwa
 • montaż systemów bezpieczeństwa wybuchowego
 • wdrożenie optymalnych rozwiązań technicznych

.

ETAP POWYKONAWCZY

 • uruchomienie wdrożonych systemów
 • serwis systemów bezpieczeństwa
 • powykonawcza analiza ryzyka

OCHRONA PRZED WYBUCHEM

Nasze rozwiązania są kombinacją najlepszych dostępnych technik ochrony przed wybuchem.

OFERTA

DZIAŁANIA FORMALNO-PRAWNE

Nasi specjaliści wykonują wszelkie prace związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z dyrektywy ATEX137 (w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa).

W zakresie obowiązków formalno-prawnych nasze działania obejmują:

Optymalnym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z wykonawcą inwestycji już na etapie projektowym. Pozwala to uniknąć wielu nieprawidłowych założeń i rozwiązań technicznych, które mogą uniemożliwić lub znacząco utrudnić osiągnięcie minimalnego poziomu bezpieczeństwa wybuchowego. Sytuacja taka może wymagać przebudowy gotowej instalacji procesowej lub zastosowanie dodatkowych systemów ochronnych.

OGRANICZANIE STREF EX

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozawala nam stosować zróżnicowane techniki zwiększające bezpieczeństwo procesowe i wybuchowe danej instalacji, minimalizując jednocześnie koszty dostosowania do wymogów dyrektywy ATEX.

Jednym z istotnych kroków jest ograniczanie obszaru stref zagrożonych wybuchem do niezbędnego minimum. Rozwiązanie to redukuje ryzyko wystąpienia wybuchu, umożliwiając jednocześnie stosowanie tańszych urządzeń bez certyfikatu ATEX, lub z certyfikatem dla łagodniejszych stref EX.

Ograniczanie zasięgu stref EX osiągamy poprzez właściwe zastosowanie poniższych rozwiązań:

TŁUMIENIE WYBUCHU

Zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa instalacji procesowej nie zawsze jest możliwe poprzez eliminację źródeł zapłonu lub atmosfery wybuchowej. W takich przypadkach niezbędne jest zastosowanie kombinacji odpowiednich zabezpieczeń przeciwwybuchowych (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, odsprzęganie wybuchu).

System tłumienia wybuchu należy do najbardziej uniwersalnych i niezawodnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Zasada jego działania polega na identyfikacji wczesnej fazy wybuchu oraz wtrysku środka tłumiącego z butli HRD do wnętrza chronionego urządzenia. Czas zadziałania systemu, liczony od wykrycia wybuchu do jego całkowitego stłumienia, zasadniczo wynosi poniżej 0,01 sekundy.

Dowiedz się więcej:

ODCIĄŻANIE WYBUCHU

Zasada działania systemów odciążania wybuchu (odpowietrzania wybuchu) polega na kontrolowanym wyprowadzeniu skutków wybuchu z wnętrza urządzenia do atmosfery. Zadanie to realizowane jest poprzez zastosowanie certyfikowanych paneli lub klap o odpowiednio dobranej powierzchni odciążania. W rezultacie zadziałania zabezpieczenia, ciśnienie wewnątrz urządzenia zostaje obniżone do bezpiecznego poziomu, chroniąc jego konstrukcję przed zniszczeniem.

Systemy odciążające wybuch:

Przy doborze systemu odciążającego wybuch (odpowietrzającego wybuch) szczególną uwagę należy zwrócić na jego ograniczenia w zakresie zastosowania oraz właściwy dobór powierzchni dekompresyjnej, która każdorazowo powinna być obliczona dla konkretnych warunków.

ODSPRZĘGANIE WYBUCHU

Odsprzęganie wybuchu (izolacja wybuchu) jest integralnym elementem każdego z wyżej wymienionych systemów zabezpieczających. Jego zadaniem jest odizolowanie zagrożonego wybuchem urządzenia od pozostałej części instalacji procesowej. Uniemożliwia to rozprzestrzenienie się fali uderzeniowej wybuchu na sąsiednie aparaty instalacji.

Systemy odsprzęgające wybuch:;