Transport pneumatyczny
Transport pneumatyczny
Transport pneumatyczny
Transport pneumatyczny
Transport pneumatyczny
Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny

Oferta:

 • wykonawstwo instalacji transportu pneumatycznego „pod klucz”,
 • modernizacja instalacji transportu pneumatycznego,
 • zabezpieczenie instalacji transportu pneumatycznego przed wybuchem,
 • opracowanie dokumentów wymaganych dyrektywami ATEX,
 • produkcja elementów instalacji transportu pneumatycznego.

0

Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny polega na przemieszczaniu sypkiego surowca w strumieniu powietrza na zadaną odległość. Proces ten realizowany jest poprzez wytworzenie odpowiednio wysokiej różnicy ciśnienia między punktem załadunku, a punktem odbioru transportowanego surowca.

Podstawowe elementy instalacji transportu pneumatycznego:

 • układ podawania produktu sypkiego / mieszanie surowca sypkiego z powietrzem transportującym:
  proces odbywa się w urządzeniach podających (podajniki komorowe, zasilacze śluzowe, inżektory), do których doprowadzane jest powietrze o odpowiednim nadciśnieniu / podciśnieniu. Wymagane ciśnienie powietrza transportowego uzyskuje się dzięki zastosowaniu  dmuchaw, kompresorów, pomp próżniowych lub wentylatorów bocznokanałowych,
 • instalacja rurowa / transport produktu sypkiego:
  w wyniku różnicy ciśnień w instalacji produkt transportowany jest poprzez odpowiednio zaprojektowane pyłoprzewody do punktu rozdziału surowca od powietrza. Podstawowe elementy instalacji rurowej to: grubościenne pyłoprzewody zakończone odpowiednimi przyłączami (np. typu kołnierzowego lub EURAC), specjalnie wyprofilowane odporne na wycieranie łuki, zawory rozdzielcze, dosilacze,
 • jednostka filtracyjna / rozdział surowca od powietrza:
  w celu dalszej obróbki produktu należy go odseparować od fazy gazowej. W tym celu instalacja transportu pneumatycznego wyposażana jest w układ separujący oparty o cyklony, filtrocyklony i/lub filtry powietrza.

Bezpieczeństwo wybuchowe

W przypadku transportu materiałów sypkich, których pyły stwarzają potencjalne ryzyko wybuchu,  niezbędne jest podjęcie minimalnych środków ograniczających to ryzyko. Obowiązek ten nakłada na użytkownika instalacji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (z dnia 10.07.2010 r). W praktyce sprowadza się to do wykonania następujących czynności:

 • wykonanie analizy ryzyka wybuchowego wraz z wyznaczeniem stref zagrożonych wybuchem,
 • zastosowanie środków prewencyjnych ograniczających ryzyko wystąpienia wybuchu, np.: stosowanie certyfikowanych urządzeń dostosowanych do pracy w odpowiednich strefach zagrożonej wybuchem, stosowanie połączeń wyrównujących potencjał elektrostatyczny oraz uziemień, hermetyzacja instalacji, inertyzacja instalacji,
 • stosowanie certyfikowanych systemów przeciwwybuchowych (tłumienie, odciążanie, odsprzęganie wybuchu).

Transport pneumatyczny podciśnieniowy (ssący)

W systemie pneumatycznego transportu ssącego zasadnicze elementy układu – jednostka wytwarzająca podciśnienie (źródło powietrza) z układem rozdziału produktu od powietrza transportowego oraz punkt poboru powietrza – znajdują się odpowiednio na końcu i początku instalacji. W zależności od charakterystyki transportowanego materiału urządzeniem zasypowym może być inżektor, ssawa lub podajnik dozujący (zasilacz śluzowy). Ten typ transportu pneumatycznego z reguły stosowany jest dla małych oraz średnich wydajności i odległości transportowych. Podstawową zaletę tego rozwiązania jest brak emisji pyłu na zewnątrz nawet w przypadku nieszczelności układu (podciśnienie powoduje zassanie powietrza do układu).

Transport pneumatyczny nadciśnieniowy (tłoczący)

W odróżnieniu od transportu podciśnieniowego w tym przypadku jednostka wytwarzająca ciśnienie (źródło powietrza) wraz z punktem poboru powietrza znajduje się na początku, a układ rozdziału produktu od powietrza transportowego na końcu instalacji. W zależności od wymagań (wydajność, odległość, charakter transportowanego materiału), jako układ zasypowy stosuje się podajnik dozujący (zasilacz śluzowy lub zasilacz komorowy).

Transport pneumatyczny nadciśnieniowy można wykorzystać do przesyłu prawie każdego produktu sypkiego także o właściwościach wybuchowych.

Oferta pozostałych spółek w grupie kapitałowej WOLFF:

 • sporządzanie dokumentów wymaganych dyrektywami Atex w tym analiza ryzyka oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem (więcej na stronie www.atex137.pl),
 • zabezpieczanie instalacji przemysłowych przed skutkami wybuchu oraz nadmiernego ciśnienia (więcej na stronie www.tessa.eu).